Vec C-45/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  23. decembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel — Belgicko) — Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (Smernica 2003/6 — Obchodovanie s využitím dôverných informácií — Používanie dôverných informácií — Sankcie — Podmienky)