Oznámenie Dozorného orgánu EZVO o výnimkách uplatňovaných Nórskom, pokiaľ ide o ustanovenia aktu uvedeného v bode 2 prílohy XXI k Dohode o EHP, nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, pokiaľ ide o definície ukazovateľov, zoznam ukazovateľov a periodicitu spracovania údajov, ako bolo vykonávané, zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1503/2006