Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/175 z 12. februára 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2021) 1052] (Text s významom pre EHP)