Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (KOM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD))