Υπόθεση C-8/07: Διάταξη του προέδρου του πέμπτου τμήματος του Δικαστηρίου της 13ης Φεβρουαρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου του Βελγίου