Mobilizácia Fondu solidarity EÚ Uznesenie Európskeho parlamentu z  11. marca 2009 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2009)0023 – C6-0040/2009 – 2009/2007(ACI))