Nariadenie Komisie (ES) č. 1094/2007 z  19. septembra 2007 , ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95