Изменение на Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление с оглед на корекцията на многогодишната финансова рамка Резолюция на Европейския парламент от 23 април 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление с оглед на корекцията на многогодишната финансова рамка (COM(2008) 0152 — C6-0148/2008 — 2008/2083(ACI))