Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Zelená kniha: Za novú kultúru mestskej mobility KOM(2007) 551 v konečnom znení