BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Ordfører: Juan Fernando López Aguilar