Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 2