Písomná otázka E-6508/07 Markus Ferber (PPE-DE) Komisii. Reštitúcie v súvislosti s nástrojmi rizikového kapitálu začlenenými do rozpočtu Komisie