2013/253/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 29 maj 2013 om ändring av beslut 2006/473/EG vad gäller erkännande av vissa tredjeländer och vissa regioner i tredjeländer som fria från Xanthomonas campestris (alla stammar som är patogena på Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes och Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus) [delgivet med nr C(2013) 3057]