Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie - Vyhlásenia pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu podpísanú 13. decembra 2007 - C. VYHLÁSENIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV - 56. Vyhlásenie Írska k článku 3 Protokolu o postavení spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti