Rozhodnutie Komisie z 23. marca 2005 , ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva univerzálnym čistiacim prostriedkom a čistiacim prostriedkom pre sanitárne zariadenia [oznámené pod číslom K(2005) 1028] (Text s významom pre EHP) (2005/344/ES)