Komisijos srendimas 2005 m. kovo 23 d. nustatantis ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą universaliems ir sanitarinės įrangos valikliams (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1028) (tekstas svarbus EEE) (2005/344/EB)