Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1357/2008/ES zo 16. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1720/2006/ES, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania (Text s významom pre EHP)