Rozhodnutie č. S4 z 2. októbra 2009 , o postupoch náhrady prostriedkov na účely vykonávania článkov 35 a 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (Text s významom pre EHP a dohodu medzi ES a Švajčiarskom)