Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh služieb autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) KOM(2007) 264, konečné znenie – 2007/0097 (COD)