Vec C-468/18: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. septembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Constanța – Rumunsko) – R/P (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov vo veciach vyživovacej povinnosti – Nariadenie (ES) č. 4/2009 – Článok 3 písm. a) a d) a článok 5 – Súd, na ktorý boli podané tri spojené návrhy týkajúce sa rozvodu rodičov maloletého dieťaťa, rodičovských práv a povinností a vyživovacej povinnosti na dieťa – Vyhlásenie o právomoci vo veciach rozvodu a o nedostatku právomoci vo veciach rodičovských práv a povinností – Právomoc rozhodovať o návrhu týkajúcom sa vyživovacej povinnosti – Súd, ktorý má právomoc podľa miesta obvyklého pobytu žalovaného a pred ktorým sa zúčastní konania)