Vec C-574/08: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 16. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo (Vnútorný trh — Voľný pohyb kapitálu — Boj proti podvodom a praniu špinavých peňazí)