2007/152/ES: Rozhodnutie Komisie zo 6. marca 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/805/ES, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v Maďarsku [oznámené pod číslom K(2007) 671] (Text s významom pre EHP )