Podnet Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Českej republiky, Dánskeho kráľovstva, Estónskej republiky, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky, Holandského kráľovstva, Rumunska, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky a Švédskeho kráľovstva pre rámcové Rozhodnutie Rady 2009/…/SVV z … o odovzdávaní trestného konania