Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o iniciatíve Rakúskej republiky na prijatie rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2002/348/SVV týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS))