Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o fungovaní systémov včasného varovania a reakcie (Early Warning and Response Systems, EWRS) siete Spoločenstva na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných chorôb v rokoch 2004 a 2005 (Rozhodnutie 2000/57/ES)