Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Iniciatíva vedúcich trhov pre Európu {SEK(2007) 1729} {SEK(2007) 1730}