Písomná otázka E-1011/08 Alyn Smith (Verts/ALE) Komisii. Označenia energetickej účinnosti pre prístroje pre domácnosť