Vec F-136/07: Žaloba podaná 6. decembra 2007 – Nijs/Dvor audítorov