Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2007 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005, oddiel VII - Výbor regiónov