2013/470/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 20 september 2013 tot wijziging van de Besluiten 2010/470/EU en 2010/472/EU met betrekking tot de veterinairrechtelijke voorschriften wat scrapie betreft voor de handel in en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten in de Unie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 5917) Voor de EER relevante tekst