2013/470/EU: Provedbena odluka Komisije оd 20. rujna 2013. o izmjeni odluka 2010/470/EU i 2010/472/EU o uvjetima zdravlja životinja u pogledu grebeža ovaca za trgovinu unutar Unije i uvoz u Uniju sjemena, jajnih stanica i zametaka ovaca i koza (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 5917) Tekst značajan za EGP