2013/470/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 20 септември 2013 година за изменение на решения 2010/470/ЕС и 2010/472/ЕС по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания във връзка с болестта скрейпи относно търговията и вноса в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от овце и кози (нотифицирано под номер C(2013) 5917) текст от значение за ЕИП