Prijatie šiestich referenčných dokumentov na účely smernice Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia