Záverečná správa vyšetrovateľa o postupe v prípade COMP/F-1/38.338 – Kovové galantérne ihly (podľa článku 15 rozhodnutia Komisie 2001/462/EC, ESUO z  23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže –  Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21 )