Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4418 – Nycomed Group/Altana Pharma) Text s významom pre EHP