Lieta C-191/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 3. aprīlī ierosinājis Jean Yves Sellier par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta) 2007. gada 15. janvāra spriedumu lietā T-276/06 Sellier /Komisija