Vec F-112/07: Žaloba podaná 16. októbra 2007 – Doumas/Komisia