Vec T-6/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  19. novembra 2008 – Galderma/ÚHVT – Lelas (Nanolat) ( Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Nanolat — Skoršia národná slovná ochranná známka TANNOLACT — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 )