Vec C-435/07: Žaloba podaná 18. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika