Rozhodnutie Komisie z 16/08/2010 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5947 - SILVER LAKE / CIE / MULTIPLAN HOLDINGS) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)