Smernica Komisie 2007/54/ES z 29. augusta 2007 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (Text s významom pre EHP )