Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 999/2001, (ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií) pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie KOM(2008) 53 v konečnom znení – 2008/0030 (COD)