Vec C-477/07: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z  9. júla 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen – Belgicko) – Gerlach & Co. NV/Belgické kráľovstvo (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Colný kódex Spoločenstva — Pojmy zápis a  oznámenie sumy cla dlžníkovi — Predchádzajúce zapísanie sumy colného dlhu do účtovníctva — Vymáhanie colného dlhu)