Rozhodnutie Komisie z 03/12/2009 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5642 - SGGF / TRAKYA / SGGE) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)