Vec C-34/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. mája 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Padova — Taliansko) — Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl [Poľnohospodárstvo — Spoločná organizácia trhov — Kvóty na mlieko — Poplatok — Platnosť nariadenia (ES) č. 1788/2003 — Ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky — Zásady zákazu diskriminácie a proporcionality — Stanovenie národného referenčného množstva — Kritériá — Rozhodnosť kritéria deficitného členského štátu]