Kommissionens förordning (EU) 2019/962 av den 12 juni 2019 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 vad gäller införande av två nya funktionella grupper av fodertillsatser (Text av betydelse för EES.)