Uredba Komisije (EU) 2019/962 z dne 12. junija 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 glede uvedbe dveh novih funkcionalnih skupin krmnih dodatkov (Besedilo velja za EGP.)