Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/962 z 12. júna 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o zavedenie dvoch nových funkčných skupín kŕmnych doplnkových látok (Text s významom pre EHP)