Komisijas Regula (ES) 2019/962 (2019. gada 12. jūnijs), ar ko attiecībā uz divu jaunu barības piedevu funkcionālo grupu izveidi groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ.)