2019 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/962, kuriuo dėl dviejų naujų pašarų priedų funkcinių grupių nustatymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priedas (Tekstas svarbus EEE.)